Rezervaţia Naturală "Codrii"
TURISMUL FORESTIER CONVOACĂ SPECIALIŞTII LA DISCUŢII
04.04.2023
Rezervaţia Naturală „Codrii” a găzduit masa rotundă cu genericul „Turism forestier - dezvoltare, promovare și colaborare sustenabilă”, un eveniment organizat de Agenţia „Moldsilva” cu participarea reprezentaților businessului turistic, sectorului neguvernamental din industria turismului şi specialiştii în domeniu din cadrul ramurii silvice.
Necesitatea unui asemenea format de discuţii ţine de faptul că turismul se afirmă tot mai pregnant în calitate de beneficiu important oferit societăţii contemporane de către păduri, iar calitatea acestor servicii poate condiţiona fluxul de turişti din mediul urban atraşi de mediul natural. Iată de ce dezvoltarea sustenabilă a turismului în cadrul Rezervațiilor Naturale și Parcurilor Naționale este un aspect important aflat în atenţia managerilor Agenţiei „Moldsilva”.
În cadrul discuţiilor şi temelor abordate au fost trecute în revistă principalele realizări ale domeniului turistic, s-a făcut o analiză a mostrelor şi acţiunilor ce nu au avut pe deplin efectul scontat şi s-au audiat idei pentru proiecte de viitor ce sunt în măsură să dea un suflu nou turismului forestier. În luările de cuvânt s-a insistat asupra sincronizării unor acţiuni a sectorului guvernamental şi neguvernamental şi au fost schiţate planuri pentru acţiuni ferme ce au menirea promovării acestui tip de turism şi sporirea atractivităţii mediului natural pentru cetăţeni.
Totodată, pentru utilitatea implementării unei agende comune, pe finalul acestei conferinţe, a fost adoptat textul unui Memorandum ce exprimă esenţa unor idei şi disponibilitatea tuturor actorilor implicaţi pentru întreprinderea măsurilor comune ce se impun pentru promovarea şi dezvoltarea conceptului de turism forestier.
MEMORANDUM
al mesei rotunde cu genericul:
”Turism forestier – dezvoltare, promovare și colaborare sustenabilă”
(Strășeni, Lozova, Rezervația Naturală ”Codrii”)
30 martie 2023
Fiind conștienți de faptul că rezervațiile naturale și ariile protejate reprezintă un potențial important în dezvoltarea silviculturii durabile și a ecoturismului, Agenția ”Moldsilva” de comun acord cu reprezentații businessului turistic și al sectorului neguvernamental din industria turismului, au convenit asupra unei cooperări multilaterale pentru viitor.
Având în vedere că dezvoltarea pădurilor pentru recreere este văzută ca un aspect important al silviculturii durabile și există o recunoaștere din ce în ce mai mare a beneficiilor pe care le oferă pădurile societății, turismul devine probabil cel mai important serviciu non-lemn ce se furnizează. Așadar, întru dezvoltarea sustenabilă a turismului în cadrul Rezervațiilor Naturale și Parcurilor Naționale, se propune:
1. Sincronizarea acțiunilor ce vizează implementarea proiectelor de dezvoltare a turismului din partea Agenției ”Moldsilva” cu mediul de afaceri turistic și sectorul neguvernamental aferent domeniului respectiv, în atragerea finanțării interne și externe;
2. Stabilirea unui mecanism ce ține de schimbul de date între Agenția ”Moldsilva” și mediul de afaceri turistic, cu privire la dezvoltarea turismului intern și receptor în Rezervațiile Naturale și Parcurile Naționale;
3. Implicarea sectorului asociativ din domeniul turismului în definitivarea și aprobarea ”Metodologiei privind elaborarea compartimentelor de turism în planurile de management ale ariilor naturale protejate de stat (ANPS)”;
4. Înaintarea propunerilor către Ministerele de resort în vederea simplificării procedurii de cofinanțare din bugetul de stat a proiectelor cu finanțare externă, care au menirea de a dezvolta baza tehnico-materială și infrastructura turistică în Rezervațiile Naturale și Parcurile Naționale.
5. Crearea de noi rute eco-turistice în Rezervațiile Naturale și Parcurile Naționale, care vor contribui la dezvoltarea turismului verde și sporirii sustenabilității în zonele protejate;
6. Stabilirea de parteneriate între agenții pieței turistice și Rezervațiile Naturale, Întreprinderile Silvice și Parcurile Naționale în vederea promovării turismului din ariile protejate.
7. Formarea grupurilor mixte de experți între reprezentanții Agenției ”Moldsilva” și mediul de afaceri turistic, cu scopul îmbunătățirii și ajustării cadrului normativ - legal, care are incidență în domeniu respectiv;
8. Organizarea diverselor întruniri cu tematică turistică cu atragerea experților din exterior, menite să contribuie la realizarea schimbului de experiențe, idei și propuneri;
9. Atragerea finanțării interne și externe prin depuneri de proiecte comune, privind crearea unui parc de distracții pilot, care va avea ca scop extinderea modelului respectiv în zonele de atracție turistică din cadrul Rezervațiile Naturale și Parcurile Naționale;
10. Definirea clară din partea părților cointeresate a mecanismelor de stabilire a parteneriatului public privat;
11. Elaborarea de comun acord cu mediul de afaceri turistic și sectorul asociativ a unui calendar de evenimente cu tematică turistică, care se vor desfășura în Rezervațiile Naturale și Parcurile Naționale pe parcursul anului;
12. Editarea în comun cu mediul academic și sectorul asociativ din turism a ghidului traseelor turistice în ariile naturale protejate de stat.
Copyright © 2024 Toate Drepturile Rezervate.